In-situ Loaded Pt-Co High Index Facets Catalysts: Preparation and Electrocatalytic Performance
YAO Yishuai, GUO Ruihua, AN Shengli, ZHANG Jieyu, CHOU Kuochih, ZHANG Guofang, HUANG Yarong, PAN Gaofei
Journal of Inorganic Materials . 2023, (1): 71 -78 .  DOI: 10.15541/jim20220298