Co-Se 化合物薄膜的电沉积制备与表征
王 博, 刘芳洋, 李 劼, 赖延清, 张治安, 刘业翔
Preparation and Characterization of Co-Se Thin Films by Electrodeposition
WANG Bo,LIU Fang-Yang,LI Ji e,LAI Yan-Qing,ZHANG Zhi-An,LIU Ye-Xiang
无机材料学报 . 2011, (4): 403 -410 .  DOI: 10.3724/SP.J.1077.2011.00403