Degradation of Dye Wastewater over NH2-UiO-66: Piezoelectrically Induced Mechano-Catalytic Effect
ZHANG Xincong,GUO Ke,PENG Lianlian,WU Jieyu,ZHANG Fumin,ZHU Weidong,FU Yanghe
Journal of Inorganic Materials . 2020, (9): 1023 -1028 .  DOI: 10.15541/jim20190542