Evolution and Prospect ofThermal Spraying Technique
YIN Zhi-Jian, , WANG Shu-Bao, FU-Wei,TAN Xin-Hai, TAO Shun-Yan, DING Chuan-Xian
Journal of Inorganic Materials . 2011, (3): 225 -232 .  DOI: 10.3724/SP.J.1077.2011.00225