Dy3+: Y3Al5O12晶体的光谱与黄色激光性能
杨佳雪, 李雯, 王燕, 朱昭捷, 游振宇, 李坚富, 涂朝阳
Spectroscopic and Yellow Laser Features of Dy3+: Y3Al5O12 Single Crystals
YANG Jiaxue, LI Wen, WANG Yan, ZHU Zhaojie, YOU Zhenyu, LI Jianfu, TU Chaoyang
无机材料学报 . 2023, (3): 350 -356 .  DOI: 10.15541/jim20220386